Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

 1. Rekisterinpitäjä 

Kotisi LVI Oy (y‐tunnus: 2787210‐8)
Automaatiotie 1
90460 Oulunsalo
Puhelin: 020 730 0610

 1. Kotisi LVI Oy:n rekisteriasioita hoitava henkilö 

Mikael Huhtala
Puhelin: 020 730 0610
Sähköposti: mikael.huhtala@kotisilvi.fi

 1. Rekisterin nimi 

Kotisi LVI Oy:n suoramarkkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, koti‐ ja etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Näiden lisäksi saatamme käyttää tietoja mielipide‐ tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja ‐kiellot sekä osallistumiset markkinointikampanjoihin ja ‐tapahtumiin
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • rekisteröidyn suostumuksella mahdollisia muita tietoja
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja kerätään lisäksi rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjänjärjestämiin markkinointikampanjoihin ja ‐tapahtumiin (esimerkiksi arvonta). Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien lomakkeiden kautta

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rekisteröidyn hakiessa rahoitusta rekisterinpitäjän palveluiden tai tuotteiden hankkimiseksi.  Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 1. Rekisterin suojaus 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muutoin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty ja sijaitsevat lukkojen takana.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin ja tiloihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 1. Tarkastus‐, kielto‐ ja korjausoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina‐ ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään